เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

About us

มูลนิธิอวิหิงสา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางใจโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพใจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

พันธกิจของมูลนิธิ อวิหิงสา​

มูลนิธิอวิหิงสา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ให้ข้อมูล การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติ ทำสมาธิ หรือการบำบัดโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ นักจิตบำบัด พระสงฆ์ ครูฝึกสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเพื่อความถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงในความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง
ดูแลใจในเรือนจำ

ความหมายของ อวิหิงสา​

อวิหิงสาแปลว่าความไม่เบียดเบียนให้เดือดร้อนความเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบช่วยเหลือให้ผู้อื่นผลทุกข์ 

ที่มาของโลโก้ อวิหิงสา​

โลโก้ของอวิหิงสามีลักษณะรูปดวงอาทิตย์ครึ่งวงกลมมีรัศมีของแสงอาทิตย์กระจายส่องสว่างไปทั่ว

เปรียบเหมือนดังดวงอาทิตย์ที่เป็นแสงสว่างให้ผู้คนที่ทุกข์ใจในช่วงมืดมิด และแสงสว่างนี้จะเป็นปัญญานำทางให้พ้นทุกในที่สุด 

ทีมงาน